Arbeidsrecht

Een korte introductie

Tegenover de werkgever is de werknemer meestal de zwakkere partij. De werkgever heeft vaak meer financiƫle middelen en meer deskundigheid in huis. Om die reden geniet de werknemer veel bescherming in het Nederlandse recht. Hij kan niet zomaar worden ontslagen en hij heeft recht op vrije dagen. Ook een werkgever heeft verplichtingen, zo moet hij zorgen voor voldoende scholing. Al deze rechten en plichten zijn vastgelegd in wetten, regelingen en besluiten maar ook in verdragen.

Arbeidsovereenkomst of niet?

Het arbeidsrecht is geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Een arbeidsovereenkomst is een “overeenkomst, waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt, in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.”

Op de meeste arbeidscontracten is ook een CAO van toepassing, dat is een Collectieve Arbeidsovereenkomst. Daarnaast is het Europese recht belangrijk, bijvoorbeeld over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Iemand die werk verricht, is niet automatisch een werknemer. Hij kan natuurlijk ook een zzp’er zijn. In dat geval werkt hij op basis van een andere overeenkomst, bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht. Dan geldt de wettelijke bescherming voor werknemers niet. Daarom is het nodig om altijd eerst te kijken of er wel sprake is van een arbeidsovereenkomst. Onderscheidend element is met name dat bij een opdracht de gezagsbevoegdheid ontbreekt. Bij een arbeidsovereenkomst kan iemand namens de werkgever instructies geven omtrent de arbeid die moet worden verricht, dat ligt bij een opdracht anders.

Contract hoeft niet schriftelijk

Een arbeidsovereenkomst is dus een overeenkomst. Dat is belangrijk want daardoor zijn de algemene regels over het tot stand komen van overeenkomsten van toepassing. Die regels zijn te vinden in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarin staat onder andere dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Het is niet nodig dat een arbeidscontract schriftelijk is, een mondeling contract is ook rechtsgeldig. Toch zal dat in de praktijk niet snel voorkomen want dan ontstaat er snel onduidelijkheid over de gemaakte afspraken. Bovendien is bijvoorbeeld een proeftijd pas geldig als die schriftelijk is vastgelegd.

Niet alleen Burgerlijk Wetboek van belang

Titel 10 van boek 7, waarin het gaat over de arbeidsovereenkomst, is onderverdeeld in een aantal afdelingen. Na de algemene bepalingen komt er een afdeling over het loon, over vakantie en verlof en over gelijke behandeling. Daarna komen afdelingen over bijzondere bedingen en over de plichten van werknemers en werkgevers. Afdeling 9 van boek 10 gaat over het einde van de arbeidsovereenkomst, dat is het ontslagrecht.

Naast het Burgerlijk Wetboek zijn ook andere wetten voor het arbeidsrecht van belang. Denk bijvoorbeeld aan de Arbeidstijdenwet waarin bepalingen staan over de werk- en rusttijden. Of aan de Arbowet, die gaat over bescherming tegen gevaren voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Ook over de Wet op de Ondernemingsraden wordt vaak geprocedeerd. Iedere onderneming waarin vijftig of meer personen werkzaam zijn, is verplicht een ondernemingsraad in te stellen.

Meer informatie? Neem contact op met Van Dalen advocatuur.
Stuur een e-mail