Categorieën
Huurrecht

Ontruiming na fout in uitspraak huurcommissie? (Huurrecht)

huurwoning De huurcommissie maakt een fout en schrijft dat de huurprijs € 243 bedraagt in plaats van € 293,-. Als de huurder vervolgens die lagere huur blijft betalen, mag de woning dan worden ontruimd wegens een betalingsachterstand?

Rechtbank Overijssel deed uitspraak (ECLI:NL:RBOVE:2016:4562) in deze opvallende zaak.

Huurprijs in uitspraak € 50 te laag

Huurder was een procedure gestart bij de Huurcommissie. Daarin vroeg hij om verlaging van de huurprijs wegens slecht onderhoud. Op 24 maart 2015 heeft de huurcommissie uitspraak gedaan. Hierin staat: “De stichting mag de overeengekomen huurprijs van € 243,30 per maand in rekening brengen.” Er is in sprake van een verschrijving. Dit is door de huurcommissie bij brief van 19 juni 2015 aan de stichting en aan huurder medegedeeld. In het schrijven bericht de commissie dat abusievelijk niet de overeengekomen maar de verlaagde huurprijs staat vermeld.

Lees ook de algemene informatie over huurrecht >>

De huurder bleef hierna consequent de lagere huur betalen, zich beroepend op de uitspraak van de Huurcommissie. Dat scheelde € 50 per maand. Daardoor is een betalingsachterstand ontstaan. Thans vraagt de stichting om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

Rectificatie na verloop van termijn

De rechter oordeelt als volgt. De beslissing van de huurcommissie is verzonden op 2 april 2015. De termijn van 8 weken om aan de rechtbank een beslissing te vorderen over het punt waarover aan de commissie om een uitspraak was verzocht loopt vanaf de datum van verzending, in casu 2 april 2015. Die termijn was ruimschoots verlopen toen de huurcommissie bij brief van 19 juni 2015 haar beslissing op grond van een verschrijving rectificeerde. Huurder kon daarna de gerectificeerde beslissing gelet op de termijn van art. 7:262 BW niet meer voorleggen aan de rechter.

Verhuurder had eerder moeten protesteren

De stichting had de rectificatie moeten verzoeken binnen de termijn van 8 weken na 2 april 2015 op zodanige wijze dat de huurder zich nog tot de rechter had kunnen wenden als hij het niet eens was met de gerectificeerde beslissing van de huurcommissie. Nu dat niet gebeurd is mocht huurder ervan uitgaan dat de huurprijs € 243,30 per maand bedroeg. Conclusie is dat de gevorderde huurachterstand afgewezen zal worden. Als gevolg daarvan dienen ook de gevorderde ontbinding en ontruiming afgewezen te worden.

Partijen waren dus gebonden aan de uitspraak van de huurcommissie. Een meevaller voor de huurder.