Categorieën
Huurrecht

Gebrek door overlast van kraaiende haan? (Huurrecht)

Een luid kraaiende haan van de buren zorgt voor overlast. Een huurder is het zat en vordert dat een woningstichting ertoe veroordeeld wordt zijn woongenot te garanderen door maatregelen te treffen.

Criteria voor toewijzing

Voor toewijzing moet in de eerste plaats vast staan dat de buurman onrechtmatige hinder veroorzaakt door het kraaien van zijn haan en in de tweede plaats dat Heuvelrug Wonen heeft nagelaten om hier adequaat tegen op te treden. Dit nalaten levert dan een gebrek van het gehuurde op en is ook in strijd met de algemene bepalingen.

Maximum wordt overschreden

Of de overlast van de haan onrechtmatig is, hangt af van de ernst van de hinder en de omstandigheden waaronder deze plaatsvindt. De huurder heeft verklaard dat de haan zowel ’s ochtends vroeg als overdag kraait en bij mooi weer soms de hele dag door. Uit het proces-verbaal van constatering van de gerechtsdeurwaarder blijkt dat het maximale geluidsniveau van 70 decibel door de haan om 07:20 uur en 08:34 uur ruim overschreden wordt.

Vragen? Bel 06-27129900

Maar andere buren klagen niet

Hieruit blijkt dat het geluid dat de haan produceert niet alleen in de persoonlijke beleving van de huurder en zijn vriendin, maar ook objectief gezien erg hard is. Gelet op het volume van het hanengekraai is de omstandigheid dat andere buren niet hebben geklaagd en geen overlast zeggen te ondervinden, niet voldoende om ervan uit te gaan dat er objectief geen sprake is van ernstige, onrechtmatige hinder.

Stichting deed te weinig

Naar het oordeel van de rechter heeft de verhuurder onvoldoende tegen deze overlast opgetreden. Uit de stukken blijkt weliswaar dat zij de buurman de verplichting oplegde om de haan tot 08:00 uur ’s ochtends in het nachthok te houden, maar die maatregel is onvoldoende om de overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

De verhuurder heeft geen andere maatregelen tegen de overlast getroffen. Zij heeft weliswaar gesprekken met de huurder en de buurman gevoerd en buurtonderzoeken uitgevoerd, maar dat zijn geen adequate maatregelen gebleken. De rechter ziet niet in dat stevige actie niet in redelijkheid van de verhuurder kan worden gevergd.

Buurman moet haan verwijderen

Dat de huurder ook zelf een procedure tegen de buurman aanhangig zou kunnen maken, betekent niet dat hij de verhuurder niet zou kunnen aanspreken op haar verplichting om hem een rustig huurgenot te verschaffen. Doordat Heuvelrug Wonen heeft nagelaten tegen de overlast adequate maatregelen te treffen, schiet zij tekort in haar verplichting om de huurder een rustig huurgenot te verschaffen. Er is hierdoor sprake van een gebrek aan het gehuurde.

De woningstichting zal de buurman moeten sommeren om de haan te verwijderen, aldus het vonnis.

Bron: ECLI:NL:RBMNE:2018:607