Categorieën
Huurrecht

Boetes verhuur aan toeristen (Huurrecht)

Een huurder moet zijn woning uit wegens verboden onderhuur aan toeristen. Volgens het contract met hij dan verschillende boetes betalen. Die stapelen zich op. Mag dat wel? Rechtbank Rotterdam deed hierover een uitspraak

Boete en afdragen inkomsten

In de huurvoorwaarden staat dat de huurder slechts met voorafgaande toestemming het gehuurde mag onder verhuren. Ook is bepaald dat de huurder alle door ongeoorloofde onderhuur verkregen inkomsten moet afdragen en daarnaast een boete verschuldigd is van € 2.500,00 te vermeerderen met € 50,00 per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 15.000,00.

Dus dat loopt aardig op

In de onderhavige zaak gaat het om een combinatiebeding waarbij aan schending van het verbod op onderverhuur drie rechtsgevolgen worden verbonden, te weten:
i) de verbeurte van een vast boetebedrag,
ii) een vervolgboete van € 50,00 per dag zolang de ongeoorloofde onderverhuur voortduurt en
iii) een verplichting tot afdracht van alle door ongeoorloofde onderverhuur verkregen inkomsten.
Alle bedragen vervolgens opgeteld komt dit neer op een totaalbedrag van € 9.200.

Lees ook: Boetebeding in voorwaarden nietig

Is dit een oneerlijk beding?

De Hoge Raad besliste eerder dat als een beding van een huurovereenkomst aan schending van een verbod op onderverhuur twee rechtsgevolgen verbindt, te weten de verbeurte van een forfaitaire boete en de verplichting tot afdracht van onderhuurpenningen, de rechter dient te onderzoeken of het cumulatieve effect van deze rechtsgevolgen ertoe leidt dat sprake is van een oneerlijk beding als bedoeld in de Europese Richtlijn 93/113.

Rechter vindt € 9.200 te gortig

De rechter oordeelt als volgt. Tegen de achtergrond van een maandhuur van € 710,68 komt het bedrag van € 9.200,00 neer op een boete van bijna 13 maal de maandhuur. Niet valt in te zien dat een dergelijk hoog bedrag nodig is om het afschrikwekkende effect te bewerkstelligen dat van een boete op overtreding van het onderverhuurverbod dient uit te gaan.

Boete wordt gematigd tot € 5.650

Het cumulatieve effect van de drie bepalingen die samen het beding vormen, verstoort ten nadele van gedaagde het evenwicht tussen rechten en verplichtingen van partijen. De rechtbank herstelt dit evenwicht door aan de bepaling over het vaste boetebedrag en de bepaling over afdracht van de inkomsten aan de verhuurder rechtsgevolg te ontzeggen. Die zijn oneerlijk of onredelijk bezwarend. Toewijsbaar aan boete is derhalve een bedrag van € 5.650,00.

Kortom: cumulatie van boetes is niet acceptabel. Alleen de boete van € 50 per dag houdt stand.