Categorieën
Belastingrecht

Pleitbaar standpunt dus geen boete (Belastingrecht)

Een vennootschap kreeg een verzuimboete, hoewel haar standpunt niet zo gek was. Meer fiscalisten vonden de crisisheffing onacceptabel. Maar… wat heb je daaraan?

Extra belasting

Een BV, die zich bezig houdt met het verlenen van adviezen, ontving in 2014 een naheffing loonbelasting. Daarbij zat ook een boete. De naheffing had betrekking op de zgn. crisisheffing. Kort gezegd moest de BV meer belasting betalen over hoge lonen die waren betaald in maart 2013. De Hoge Raad besloot in een andere zaak dat deze heffing door de beugel kan. Daarover gaat de discussie dus niet. De rechtbank verminderde de verzuimboete tot € 4.182. Die boete wordt door de BV wel aangevochten. De fiscus vindt die straf nog steeds terecht en weigert die te schrappen. In hoger beroep oordeelt het hof als volgt.

Bel vandaag nog 06-27129900

Wettelijk kader

In artikel 67c AWR (tekst 2013) staat dat indien de belastingplichtige de belasting niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, dit een verzuim vormt ter zake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete kan opleggen. In paragraaf 4 van het Besluit Beroep in Belastingzaken is onder meer bepaald dat in geval van een pleitbaar standpunt, de inspecteur geen boete oplegt. Indien bij bezwaar blijkt dat sprake is van een pleitbaar standpunt, vernietigt de inspecteur de boete.

Wanneer pleitbaar?

Een standpunt is pleitbaar als iemand zich in de aangifte baseert op een pleitbare uitleg van het fiscale recht, in die zin dat hij “ten tijde van het doen van de aangifte – naar objectieve maatstaven gemeten – redelijkerwijs kon en mocht menen dat deze uitleg en daarmee de door hem gedane aangifte juist was.”

Lees ook: Toch geen inzage in stukken bezwaarfase

A-G was tegen heffing

De crisisheffing is ooit beoordeeld door de Hoge Raad. Ook de advocaat-generaal heeft zich toen hierover uitgesproken. Peter Wattel kwam in 2015 aan de hand van een brede analyse van wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur tot het oordeel dat de crisisheffing in strijd is met Europees recht. Dat oordeel is dus niet overgenomen door de Hoge Raad, die de heffing immers goedkeurde.

Daarom pleitbaar

Gelet op de conclusie van Wattel en op de verscheidene rechtsbronnen die gedeeltelijk ook in de richting van het standpunt van de BV wijzen, kan volgens het Hof niet anders worden geoordeeld dan dat het standpunt inhoudende dat de crisisheffing strijdig was met Europees recht naar objectieve maatstaven gemeten als pleitbaar moet worden gezien. In ieder geval totdat de Hoge Raad in januari 2016 anders besloot. Hieruit volgt dat de boete dient te worden vernietigd en dat het hoger beroep gegrond dient te worden verklaard. 

Kortom: als u “onzin verkondigt”, dan mag u rekenen op een boete. Maar als ook anderen uw mening delen, ligt dat anders. Zeker als het gaat om de advocaat-generaal, iemand met gezag. Dan heeft u een punt, ook al heeft u ongelijk. Dan geen boete.

Bron: ECLI:NL:GHAMS:2019:973