Categorieën
Belastingrecht

Database van 70.000 pagina’s toch niet in dossier (Belastingrecht)

Een database van 70.000 pagina’s is geen op de zaak betrekking hebbend stuk. Zo’n omvangrijke database is daarom geen onderdeel van het dossier en hoeft dus niet overgelegd te worden, aldus de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:672).

Gastouder zou inkomen verzwijgen

Belanghebbende had als gastouder inkomsten voor de opvang van zijn kleinkinderen, die hij niet aangaf. Hij ontving een navorderingsaanslag. Uiteindelijk komt deze zaak bij de Hoge Raad. Onder andere gaat het om de vraag of de Belastingdienst alle relevante stukken heeft ingebracht in de procedure. Die verplichting staat in de Algemene Wet Bestuursrecht. Daarbij gaat het ook om een grote database.

Schermprints niet voldoende?

De Inspecteur lichtte toe dat het een in Microsoft Access gebouwde database betreft met gegevens van een grote groep belastingplichtigen. Hij heeft schermprints overgelegd met daarop informatie die betrekking heeft op belanghebbende. Daaruit zou blijken dat aan hem in 2007 € 14.471 is betaald voor zijn werkzaamheden als gastouder. De inspecteur heeft gesteld dat een volledig uitgeprint bestand leidt tot 70.000 pagina’s.

Advocaat-generaal IJzerman was van mening dat alle pagina’s in het dossier horen, zie Database van 70.000 pagina’s in dossier?

Hoge Raad oordeelt anders

De Hoge Raad oordeelt als volgt. De verplichting om gegevens over te leggen is niet beperkt tot op papier vastgelegde informatie. Die verplichting ziet ook op in elektronische vorm vastgelegde gegevens. Het wettelijke begrip ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’ biedt geen duidelijke maatstaf. Het begrip ‘bestand’ kan niet een zodanige afbakening bieden, omdat gegevens kunnen zijn verspreid over vele bestanden, die bovendien een dynamisch karakter kunnen hebben.

Voor gegevens in databases geldt dat zij in beginsel alleen op de zaak betrekking hebben voor zover zij van belang en raadpleegbaar zijn met het oog op de aan de orde zijnde zaak. Deze gegevens vormen het op de zaak betrekking hebbende ‘stuk’, dat in de vorm van een afdruk of op een andere geschikte wijze ter beschikking moet worden gesteld.

Printen van alle pagina’s niet nodig

Het gerechtshof hanteerde een juiste maatstaf. Het gaat te ver om te eisen dat het gehele bestand van 70.000 pagina’s moet worden ingebracht. De informatie over andere personen is voor de onderhavige zaak niet relevant. Daardoor worden de gegevens over belanghebbende niet minder begrijpelijk of inzichtelijk.

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. De inspecteur kan dus opgelucht ademhalen. Hij hoeft geen stapels papier te bestellen.