Categorie├źn
Belastingrecht

Overschrijding bezwaartermijn boetes

Bezwaartermijn boetes, hoe zit het daarmee? Vroeger maakte het uit of dat bezwaar gericht was tegen een aanslag of tegen een boete. Dat is veranderd.

BV maakt te laat bezwaar

Een BV krijgt op 26 juli 2014 een aanslag vennootschapsbelasting 2011. Daarbij is ook een verzuimboete opgelegd. De BV maakt op 2 oktober 2014 bezwaar. De inspecteur stelt dat dit te laat is en verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk. Voor het overschrijden van de termijn was geen excuus. Rechtbank en Hof zijn het daarmee eens. De vennootschap gaat in cassatie bij de Hoge Raad.

Voor vragen bel 06-27129900

“Biljet niet ontvangen”

De BV zegt dat zij het aanslagbiljet niet heeft ontvangen. Daarom was het bezwaar te laat. Dat moet gebeuren binnen zes weken. De Hoge Raad oordeelt als volgt.

Regels omtrent bewijs

Als een besluit bekend is gemaakt door toezending van een aanslagbiljet, kan ervan worden uitgegaan dat met de terpostbezorging van dat biljet de daarin vervatte besluiten zijn bekendgemaakt. Indien de belanghebbende de verzending van het aanslagbiljet betwist, is het aan de inspecteur om die verzending aannemelijk te maken. Indien de belanghebbende, zoals in dit geval, stelt dat een schriftelijk besluit hem niet heeft bereikt, ligt in die stelling een betwisting van de verzending van dat besluit begrepen.

Lees ook: Aanslagbiljet niet ontvangen?

Als het bezwaar te laat is

Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaarschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring achterwege, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. De belanghebbende die een beroep op deze regel doet, draagt de bewijslast van de stellingen die hij aan dit beroep ten grondslag legt.

Indien vaststaat dat een besluit van de inspecteur op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, de belanghebbende daartegen te laat bezwaar maakt en stelt dat hij het besluit niet heeft ontvangen, is het volgende van belang. De verzending van een stuk per post rechtvaardigt het vermoeden van ontvangst van dit stuk op het daarop vermelde adres, aangezien per post verzonden stukken in de regel op dat adres worden bezorgd.

Kan ontvangst worden betwijfeld?

Het ligt daarom op de weg van de belanghebbende die de ontvangst van een stuk ontkent, om dit vermoeden te ontzenuwen. Hiertoe is niet vereist dat hij aannemelijk maakt dat het stuk niet op dat adres is ontvangen of aangeboden. Als de belanghebbende aldus een beroep doet op een verschoonbare termijnoverschrijding, is het voldoende dat de ontvangst van het besluit redelijkerwijs kan worden betwijfeld. Slaagt de belanghebbende daarin, dan moet de inspecteur nader bewijs leveren ten aanzien van die ontvangst.

Voor boete toch andere regels?

Tot zover de regels uit de jurisprudentie. De Hoge Raad is van mening dat het gerechtshof die regels met betrekking tot de aanslag juist heeft toegepast. In dat opzicht blijft de uitspraak in stand. Maar ten aanzien van de boete krijgt het verhaal een staartje.

Lees ook: Boete niet goed gemotiveerd en daarom vervallen

Hoge Raad verandert van mening

Met betrekking tot boetes waren de regels soepeler. Dit op grond van een arrest uit 1988. Het bezwaar tegen een boete kon alleen niet-ontvankelijk worden verklaard als de inspecteur bewees dat (kort gezegd) een belanghebbende onzin verkondigde en geen enkele reden had om te laat te zijn. De fiscus had dus een zwaardere bewijslast. Maar de Hoge Raad gaat in dit arrest van 5 juli 2019 om. Voortaan gelden voor het bezwaar tegen een aanslag of een boete dezelfde regels.

Gevolgen voor de praktijk

Dit is in het nadeel van belastingplichtigen. De rechtsbescherming is door dit arrest van de Hoge Raad minder geworden. Het onderscheid tussen aanslag en boetes (als een beroep wordt gedaan op de verschoonbare termijnoverschrijding bij een te laat ingediend bezwaar) is verdwenen.

Bron: ECLI:NL:HR:2019:1102