Voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Dalen advocatuur

1. Van Dalen Advocatuur is een eenmanszaak van mr. drs. A.W. van Dalen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 54877393.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verstrekt aan Van Dalen Advocatuur en/of mr. drs. A.W. van Dalen.

3. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Van Dalen Advocatuur. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7: 409 BW aanvaard.

5. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Van Dalen Advocatuur de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde gedragsregels bij de uitoefening van haar praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

6. Van Dalen Advocatuur zal bij het inschakelen van niet tot de eigen organisatie
behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van Dalen Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Van Dalen Advocatuur ingeschakelde derden te aanvaarden.

7. Iedere aansprakelijkheid van Van Dalen Advocatuur en/of mr. drs. A.W. van Dalen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Van Dalen Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico.

8. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade wordt toegebracht waarvoor om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zal enige aansprakelijkheid van Van Dalen Advocatuur en/of mr. drs. A.W. van Dalen beperkt zijn tot het door Van Dalen Advocatuur in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

9. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

10. Na afloop van de betalingstermijn zal één herinnering gestuurd worden met een betalingstermijn van 14 dagen. Daarna volgt een aanmaning, waarbij buitengerechtelijke incassokosten (art. 6:96 BW) en wettelijke rente (art. 6:119 of 6:119a BW) in rekening worden gebracht. De incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-. Als dan nog geen betaling is gevolgd, heeft Van Dalen advocatuur de vrijheid een gerechtelijke procedure aanhangig te maken ter invordering van de openstaande declaratie. De kosten van alle te treffen invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de opdrachtgever, die in verzuim is.

11. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever redelijkerwijs aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Van Dalen Advocatuur te worden kenbaar gemaakt. Wanneer opdrachtgever tijdig heeft gereclameerd, schorst dit niet zijn betalingsverplichting op. In het geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Van Dalen Advocatuur de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium naar evenredigheid.

12. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Van Dalen Advocatuur en/of mr. drs. A.W. van Dalen in verband met de door Van Dalen Advocatuur verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.

13. Opdrachtgever vrijwaart Van Dalen Advocatuur voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Van Dalen Advocatuur.

14. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van Dalen Advocatuur is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.